School Groups

News & Events

Suntonpu 2016

24-06-2016

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนมาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา ได้จัดงานวันสุนทรภู่ขึ้น โดยในกิจกรรม ประกอบไปด้วยการแข่งขันแต่งบทกลอน เรียงความ การประกวดวาดภาพ และการแสดงละครเรื่อง “โคบุตร” ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของสุนทรภู่ ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นกวีเอกของโลกและของไทย   ทั้งนี้ นักเรียนผู้เข้าร่วม ประกอบไปด้วย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โดยนักเรียนได้รับทั้งความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของวันสุนทรภู่  ตลอดจนความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม  เป็นการพัฒนาทักษะด้านสังคม  สามารถช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป

Siriwat Wittaya held the annual Suntorn Phu Day with various shows and competitions to emphasize the importance of Suntorn Phu, Thai language and culture.