School Groups

News & Events

Science Show Competition

26-07-2016

เมื่อวันที่อังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนมาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา ได้เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ รอบคัดเลือกตัวแทนศูนย์ภาคกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ 1 ทีม ประกอบด้วย เด็กหญิง พรนภัส ยินดีทรัพย์  เด็กหญิง ธิดาวรรณ แสงฝาก และเด็กชาย ชนุตร์ อะคิม ชมิท  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยมีครูณัฐิยา สมบูรณ์ทรัพย์ เป็นครูผู้ควบคุม