School Groups

News & Events

Scholarship exam

26-08-2016

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559  เวลา 10:30 - 12:00 น. โรงเรียนมาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา ได้จัดสอบชิงทุนการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนมาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา โดยนักเรียนที่เข้าสอบในครั้งนี้ คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3