School Groups

News & Events

G.7-G.12 Field Trip

24-08-2016

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 โรงเรียนมาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา ได้นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 เข้าร่วมศึกษาดูงานสัปดาวิทยาศาสตร์ ณ เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 8:00 - 15:50 น. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ควบคู่ไปกับการร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียน