School Groups

News & Events

PE Lesson KG1B

นอกจากความสนุกสนานที่ได้รับแล้ว จุดประสงค์ที่สำคัญคือฝึกให้เด็กๆได้รู้จักการใช้ไหวพริบ การสังเกต เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด อีกทั้งได้ออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อ เรียนรู้และทำความเข้าใจคำสั่งของผู้สอนในแต่ละจังหวะท่าทาง ซึ่งการฝึกครั้งนี้เด็กๆได้เรียนรู้ไปพร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน